Peter

Wanneer je als hulpverlener hulp nodig hebt; wie helpt dan de hulpverlener?

Engedi bleek in dit geval de oplossing te kunnen bieden middels EMDR. Ik heb cliënten doorverwezen naar instanties voor EMDR maar had niet gedacht ooit zelf van deze techniek gebruik te zullen maken.

Belangrijk is dat ik bij een ervaren therapeut kom die opgeleid is in EMDR, mij veilig voel en niets extern gerapporteerd wordt.

Persoonlijk vind ik het een meerwaarde dat mijn therapeut christen is. EMDR wordt soms als onchristelijk gezien, dat wilde ik zelf ervaren. Natuurlijk hoef je niet gelovig te zijn om EMDR toe te laten passen; dat is helemaal persoonlijk.

De werkwijze bij Engedi is dat eerst samen wordt besproken of het probleem/de situatie geschikt is om met EMDR te behandelen. Dat ervaar ik als professioneel en deskundig. Helaas gaan niet alle EMDR therapeuten hier even zorgvuldig mee om. Na het bespreken en verduidelijken van mijn hulpvraag, blijkt dat EMDR zou kunnen helpen.

Ik wil graag omschrijven hoe EMDR mij geholpen heeft en wat ik voelde in een specifieke situatie die mij in mijn werk overkwam;

We hebben drie sessies gedaan in één consult.

Gevoel tijdens de situatie;
In deze situatie voel ik mij overgeleverd, alleen, onzeker en onveilig. Er is sprake van reëel gevaar.

Emotie;
Angst, deze uit zich door een branderig, beklemmend gevoel op de borst en hoofdpijn. De hoofdpijn bevindt zich links in mijn voorhoofd en midden op mijn hoofd.

Het patroon dat ik gedurende mijn leven ontwikkeld heb in heftige (traumatische) situaties is dat ik mijn gevoel uitschakel of volledig negeer en vanuit mijn hoofd rationeel mijn kennis zo optimaal mogelijk benut. Ik doe dit uit zelfbehoud en, soms letterlijk, om te overleven. Soms komen emoties achteraf en ongecontroleerd (trillen, tranen), soms/vaak stop ik ze weg en ga door.

Na 1e sessie;
Mijn borst voelt warm, onderarmen en handen voelen zwaar. Ik voel mijn voeten wat meer op de grond staan. Mijn kaken zijn erg gespannen en nogal op elkaar geklemd, druk op mijn ogen. In mijn hoofd is het een carrousel; er gebeurt veel in mijn brein, alsof dingen van links naar rechts en vise versa gaan. Geen onaangenaam gevoel.

Na 2e sessie;
Mijn kaken voelen nog stijver, mijn borst voelt ontspannen alsof er schone lucht inzit en ik schone lucht adem. Mijn onderarmen, handen, onderbenen en voeten voelen zwaar aan. Voelen ontspannen aan en mijn voeten maken stevige verbinding met de grond.

Ik voel mij kwetsbaar, weet niet wat er gebeurt en ben alert. Ik merk dat ik de controle niet heb maar het voelt goed. Wel maakt mijn alertheid dat er niets verkeerd moet gaan, anders reageer ik. Hoe? weet ik nog niet.

Na 3e sessie;
Mijn kaken zijn los, ontspannen. Ik heb het gevoel dat er de tweede sessie een vleug dampo door mijn borst is gegaan; een aangenaam gevoel. Ik merk dat mijn brein volop in beweging is en heb daardoor een hele lichte hoofdpijn die erbij hoort volgens mij.

Bij het opstaan zijn mijn onderbenen erg zwaar de eerste meters. Ik ben een tikkeltje duizelig maar het voelt goed. Er is iets in proces in mijn brein dat ik niet kan duiden, benoemen maar het is goed. Een omschrijving die het beste past, is dat het voelt als een soort defragmentatie of schijfopruiming.

De dag na het consult:
's Morgens ontspannen wakker geworden. Zo ontspannen dat ik mij niet kan herinneren dit sinds ruim 40 jaar te hebben ervaren. Dus ben ik nog een tijdje blijven liggen.

Mijn kaken zijn vandaag zo ontspannen dat mijn mond geneigd is naar beneden te zakken. Ik voel mij prima!

Zoals iedere dag, heeft ook deze dag zijn uitdagingen die spanning oproepen. Ik merk dat ik vanuit rust dingen aanvlieg en in die rust kan blijven. De dag is nu bijna voorbij en ik voel mij nog steeds prima. Ik ben wel een klein beetje duizelig doordat de carrousel in mijn hoofd doorgaat. Maar dit is goed; er is iets in proces in mijn brein dat ik niet kan verklaren of plaatsen. Het voelt aangenaam dit te ervaren. Er is duidelijk iets aan het veranderen.

De dagen erna;
Na een dag of vijf is voor mij duidelijk dat er een verandering is. De situatie die behandeld is met EMDR kan ik nu zonder lading bekijken. Het is opgeruimd, heeft een plaats gekregen. De EMDR heeft ervoor gezorgd dat ik ook op andere gebieden bewustere keuzes maak.

Ik ben verbaasd over het resultaat en kan iedereen aanraden te onderzoeken of EMDR een oplossing voor jouw/uw probleem kan bieden. Tip: let op of je therapeut gecertificeerd is.

---

When you need help as a care provider; who will help the care provider?

In this case, Engedi turned out to be able to offer the solution through EMDR. I have referred clients to EMDR agencies but did not think I would ever use this technique myself.

It is important that I visit an experienced therapist who is trained in EMDR, feel safe and nothing is reported externally. Personally, I find it an added value that my therapist is a Christian. EMDR is sometimes seen as unchristian, I wanted to experience that myself. Of course, you don't have to be religious to apply EMDR; that's completely personal.

The working method at Engedi is that it is first discussed together whether the problem / situation is suitable to treat with EMDR. I experience that as a professional and expert. Unfortunately, not all EMDR therapists handle this with the same care. After discussing and clarifying my request for help, it turns out that EMDR could help.

I would like to describe how EMDR helped me and what I felt in a specific situation that happened to me in my work;
We did three sessions in one consultation.

Feeling during the situation; In this situation, I feel at the mercy of, alone, insecure and unsafe. There is real danger.

Emotion; Anxiety, which is expressed by a burning, oppressive feeling in the chest and headache. The headache is located on the left side of my forehead and in the middle of my head.

The pattern that I have developed during my life in violent (traumatic) situations is that I switch off my feelings or completely ignore them and rationally use my knowledge as optimally as possible from my head. I do this out of self-preservation and, sometimes literally, to survive. Sometimes emotions come afterwards and uncontrollably (trembling, tears), sometimes/often I put them away and continue.

After 1st session; My chest feels warm, arms and hands feel heavy. I feel my feet a bit more on the ground. My jaws are very tense and rather clamped together, pressure on my eyes. In my head, it's a carousel; a lot is happening in my brain, as if things go from left to right and vise versa. Not an unpleasant feeling.

After 2nd session; My jaws feel even stiffer, my chest feels relaxed as if there is clean air in it and I breathe clean air. My forearms, hands, lower legs and feet feel heavy. Feel relaxed and my feet make a firm connection to the ground. I feel vulnerable, don't know what's happening and I'm alert. I notice that I'm not in control but it feels good. However, my alertness makes that nothing has to go wrong, otherwise I react. How? I don't know yet.

After 3rd session; My jaws are loose, relaxed. I feel like a hint of dampo went through my chest the second session; a pleasant feeling. I notice that my brain is in full swing and therefore have a very slight headache that I think belongs to it.

When I get up, my lower legs are very heavy the first meters. I'm a little dizzy but it feels good. There's something in process in my brain that I can't interpret, name, but it's good. One description that fits best is that it feels like some kind of defragmentation or disk cleanup.

The day after the consultation:
Woke up relaxed in the morning. So relaxed that I can't remember experiencing this for over 40 years. So I stayed for a while. My jaws are so relaxed today that my mouth tends to drop down. I feel fine !

Like every day, this day has its challenges that evoke tension. I notice that I approach things from rest and can stay in that peace. The day is almost over now and I still feel fine. I am a little bit dizzy because the carousel in my head continues. But this is good; there's something in process in my brain that I can't explain or place. It feels pleasant to experience this. Something is clearly changing.

The following days;
After about five days it is clear to me that there is a change.

I now view the situation that has been treated with EMDR without charge. It has been cleaned up, has been given a place. The EMDR has ensured that I also make more conscious choices in other areas.

I am amazed at the result and can recommend everyone to investigate whether EMDR can offer a solution to your problem. Tip: pay attention to whether your therapist is certified.